Legea picnicului

Forum pentru discutii care nu-si gasesc locul in celelalte forumuri.
For topics that don't fit in any of the above categories.
User avatar
cata
Posts: 1126
Joined: 29 Dec 2007, 18:44
Van / Campervan sau RV: Mazda
Residence City: Bucuresti
Country: Romania
Location: Bucuresti
Contact:

Re: Legea picnicului

Post by cata » 16 Mar 2012, 23:53

Cred ca asta este varianta finala, promulgata.

CAMERA DEPUTAŢILOR

L E G E
privind desfăşurarea activităţilor de picnic

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Prezenta lege reglementează activităţile de picnic,
desfăşurate pe domeniul public sau privat al statului şi/sau
unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Prezenta lege are ca scop prevenirea, reducerea şi
eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra stării de
sănătate a populaţiei, generat de practicarea inadecvată a
activităţilor de picnic.

Art. 3. - În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au
următoarea semnificaţie:
a) activitate de picnic - orice activitate de recreere de afluenţă
publică, desfăşurată în zone de afluenţă publică consacrate pe
domeniul public sau privat al statului şi/sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, de una sau mai multe persoane şi care
presupune consumul de băuturi şi/sau alimente, precum şi, după
caz, aprinderea sau nu a focului;
b) zone de afluenţă publică consacrate - zone în care publicul
obişnuieşte să petreacă ocazional timp liber, zone special
amenajate pentru activităţile de picnic şi zone indicate pentru
activităţile de picnic organizate în acest scop de către autorităţile
administraţiei publice locale;
c) zone special amenajate pentru activităţile de picnic - zonele
aparţinând domeniului public sau privat al statului şi/sau al
unităţilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilităţi şi facilităţi
pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea
focului este permisă;
d) zone indicate pentru activităţile de picnic - zonele indicate
în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul
localităţilor, precum şi zonele limitrofe pădurilor situate în
intravilanul localităţilor, în care sunt permise activităţi de picnic,
cu excepţia aprinderii focului;
e) administrator al zonei special amenajate pentru activităţile
de picnic, respectiv al zonei indicate pentru activităţile de
picnic - persoana fizică şi/sau juridică care administrează terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al statului şi/sau al
unităţilor administrativ-teritoriale în temeiul unui titlu valabil.

Art. 4. - (1) Desfăşurarea activităţilor de picnic, cu excepţia
celor desfăşurate în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) şi d) este
interzisă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), desfăşurarea
activităţilor de picnic este permisă şi în alte zone decât cele
prevăzute la art. 3 lit. c) şi d) doar în condiţiile organizării de
evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii.

Art. 5. - Administratorul zonelor special amenajate pentru
activităţile de picnic şi al zonelor indicate pentru activităţile de
picnic are următoarele obligaţii:

a) să asigure amenajarea zonei în care se desfăşoară activităţile
de picnic cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la
urbanism, silvicultură şi protecţia mediului;
b) să amenajeze zona în care se desfăşoară activitatea de picnic
prin intervenţii minime asupra mediului natural, fără efectuarea de
defrişări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor ori betonări
sau asfaltări ale solului;
c) să încadreze şi să delimiteze în cadrul documentaţiilor de
amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz, zonele special
amenajate pentru activităţile de picnic şi zonele indicate pentru
activităţile de picnic;
d) să delimiteze zonele special amenajate pentru activităţile de
picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic prin marcarea
corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţii de picnic,
indicând orarul de funcţionare;
e) să amenajeze în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) locuri
speciale pentru aprinderea focului;
f) să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru
activităţile de picnic şi a zonelor indicate pentru activităţile de
picnic cu containere destinate colectării selective a deşeurilor,
inscripţionate corespunzător, precum şi cu toalete ecologice;
g) să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru
colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi afişarea, în mod
obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectivă, cu
exemplificarea tipurilor de deşeuri.
h) să nu permită efectuarea de defrişări sau modificări ale
cursurilor de apă pentru amenajarea zonei;
i) să nu permită ridicarea de construcţii, în perimetrul zonelor
ce fac obiectul prezentei legi cu excepţia celor cu caracter
temporar;
j) să organizeze serviciul de verificare zilnică a zonelor în care
se desfăşoară activităţile de picnic, atât a celor prevăzute la art. 3
lit. c), cât şi a celor prevăzute la art. 3 lit. d), precum şi a zonelor
aflate în imediata vecinătate a acestora, pentru a se asigura că
niciun fel de prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnică a
zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic se realizează cu
ajutorul poliţiei locale;
k) să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării
deşeurilor colectate selectiv;
l) să delimiteze şi să marcheze în mod corespunzător zona
destinată parcării autovehiculelor în cazul zonelor special
amenajate pentru pentru activităţile de picnic, dacă geografia
acestora permite;
m) să afişeze un plan cuprinzător cu ilustraţii detaliate privind
organizarea şi facilităţile zonei în care se desfăşoară activităţile de
picnic, regulile privind desfăşurarea activităţilor de picnic, precum
şi sancţiunile aplicabile în cazul constatării nerespectării acestora şi
numerele de telefon utile;
n) să realizeze şi să doteze corespunzător pichete de stingere a
incendiilor.

Art. 6. - (1) Autoritatea publică locală sau centrală care
administrează zone de afluenţă publică consacrate are obligaţia de
a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurării condiţiilor
de funcţionare a acestora.
(2) Autoritatea publică locală care administrează zone de
afluenţă publică consacrate are obligaţia de a include clauze
aferente salubrizării zonelor în care se desfăşoară activităţile de
picnic în contractul cu operatorul local.

Art. 7. - Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic
au următoarele obligaţii:
a) să nu distrugă, modifice sau să degradeze panourile
informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile
sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor prevăzute la
art. 3 lit. c) şi d);
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele
inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate
cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să-l
supravegheze în permanenţă;
e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic
corespunzător zonei respective;
f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat
şi nealterat;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate
în acest scop;
h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice
doar locurile special amenajate;
i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă
mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în
apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de
picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic.
Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de
picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special
amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru
activităţile de picnic sunt interzise;
k) să nu hrănească animalele sălbatice;
l) să nu îndepărteze, să nu rănească sau să nu distrugă plantele,
animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau
construit;
m) să nu posteze semne sau mesaje;
n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale,
viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;
o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse
în alte locuri decât în cele special amenajate;
p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare;
r) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special
amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate
pentru activităţile de picnic.

Art. 8. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se
sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000
lei la 50.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art.7 lit. a), cu amendă de la
100 lei la 500 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amendă de la
200 lei la 2.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art.7 lit.c), cu amendă de la
100 lei la 500 lei;
e) nerespectarea prevederilor art.7 lit.d), cu amendă de la
2.000 lei la 5.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), o) şi p), cu amendă
de la 300 lei la 3.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e), g) - j), cu amendă
de la 100 lei la 200 lei;
h) nerespectarea prevederilor art.7 lit.k) - n), cu amendă de la
200 lei la 400 lei;
i) nerespectarea prevederilor art.7 lit. r), cu amendă de la
1.000 la 3.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţii Gărzii Naţionale
de Mediu, autorităţile administraţiei publice locale şi personalul
împuternicit al acestora, precum şi de către ofiţerii şi agenţii de
poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române, precum şi de către agenţii Poliţiei locale,
conform competenţelor stabilite prin lege.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel
mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare
a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1). Autorităţile
prevăzute la alin. (2) menţionează această posibilitate în
procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
(4) Autorităţile prevăzute la alin. (2) pot:

a) să inspecteze zonele în care se desfăşoară activităţile de
picnic;
b) să verifice datele cu caracter personal ale persoanelor care
desfăşoară activităţile de picnic;
c) să evacueze din zona în care se desfăşoară activităţile de
picnic persoanele care încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile
prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la
art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art. 10. - Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod
corespunzător cu dispoziţiile privind protecţia mediului,
silvicultura, reciclarea deşeurilor şi turismul, cuprinse în alte acte
normative în vigoare.


Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în
şedinţa din 21 februarie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Ioan Oltean
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

danexbest
Posts: 1
Joined: 19 Mar 2012, 18:04
Residence City: timisoara
Country: romania

Re: Legea picnicului

Post by danexbest » 20 Mar 2012, 15:05

Degeaba, eu tot pe Cata-l sustin in ce spune. Are dreptate omul si gata! Aceasta lege o consider o INGRADIRE a libertatii pe care ti-o oferea campatul in locuri putin calcate de sleahtele de nesimtiti care (intradevar!) lasa gunoaie in urma. Nu neg faptul ca ESTE necesara o lege care sa incerce macar sa-i corecteze pe acesti...nu stiu cum sa le spun , dar de acolo pana la a suferi TOTI este cam nasol. Sincer , iesitul la iarba verde era unul din singurele motive pt. care mai uitam in ce tara de cacat m-am nascut si reuseam sa-mi mai descretesc fruntea. Asa ce ne mai ramane? Sa ne aliniem toti la coada (de abia am scapat de cozi) si sa ne asteptam cuminti randul la cazare la pensiune sau la mai stiu eu ce chestie fitzoasa amenajata cu cat mai multa implicare civilizatoare , implicand cat mai putin naturalul. :(

Post Reply